SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Tento projekt je hrazen z prostředků strukturálních fondů EU a ze Státního rozpočtu ČR z projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 "IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji", realizovaného podle rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009

Sociálně terapeutické dílny jsou službou sociální prevence poskytovanou dle § č. 67 zák.108/2006 Sb. Účelem sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v Liberci – Harcově, v budově Domova Harcov ve třech terapeutických dílnách. Dle individuálního rozhodnutí uživatele je součástí služby také pracovní terapie v v chráněných dílnách každý všední den od 12:30 do 14:30 v pravidelném týdenním rozpisu. Služba je poskytována celoročně PO - PÁ 8:30 - 15:30. Kapacita dílen je 20 osob. Služba je poskytována bezplatně.

Druhy poskytovaných sociálních služeb sociálně terapeutické dílny: a. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy c. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění d. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Okruh osob, kterým je služba určena Organizace poskytuje službu STD dospělým lidem s mentálním postižením. Charakteristickým znakem této skupiny je omezená možnost žít samostatný život. Tito lidé potřebují podporu jiné osoby při některých hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Kombinace vad není překážkou umístění do služby. Služba je určena pro muže i ženy, kteří ukončili povinné vzdělávání, chtějí si osvojit a zdokonalit dovednosti potřebné pro případné budoucí zaměstnání.

Sociálně terapeutické dílny NEMOHOU být poskytovány zájemcům, kteří mají nízký věk (méně než 18 let), psychiatrické diagnózy, závislosti (alkohol, drogy) nebo hrubě porušují Smlouvu o poskytnutí služby v sociálně terapeutických dílnách.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby, mají charakter rukodělných činností zaměřených na získání potřebných dovedností pro uplatnění na trhu práce.

Asistenti práce podporují uživatele v pracovních návycích a dovednostech, rozvíjejí a upevňují jejich motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti a dovednosti, pomáhají jim při běžných úkonech osobní hygieny, při zajištění a přípravě stravy. Součástí služby je nácvik zvládání péče o sebe, rozvoj soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování.

Uživatelé služby si mohou rozhodnout jakou dílnu a v jaké frekvenci chtějí využívat. Poté mají na základě Smlouvy a osobního požadavku vytvořen “pracovní plán“, ve kterém jsou popsány dosavadní pracovní dovednosti a navržen další plán jejich rozvoje.

Snahou je, aby se uživatelé podíleli na celém procesu vzniku výrobku. Od přípravy materiálu přes samotnou výrobu, balení výrobku až po prodej výrobků na tradičních trzích.

 

www.domov-harcov.cz (C) 2023