OSOBNÍ ASISTENCE

Poslání sociální služby Osobní asistence je poskytovat mladým dospělým a dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání. Poskytováním služby snižovat riziko sociálního vyloučení.

Cílem společnosti je prostřednictvím sociální služby Osobní asistencesnížení závislosti uživatele na pomoci jiných fyzických osob či institucionální péči a nabídnout možnost samostatného života v běžném prostředí se vším, co k takovému životu patří. Podporovat uživatele v dodržování jejich lidských práv a svobod ve všech složkách běžného života.

Udržet dostupnou hodinovou sazbu formou poskytování kolektivní osobní asistence.

Chceme, aby naši uživatelé pravidelně zažívali pocit úspěchu z dobře odvedené práce tak, jak ho zažívají lidé, žijící v běžné společnosti.

Vizí je plně integrovaný člověk s minimální podporou jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinu uživatelů tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním či kombinovaným postižením.

Nejsme schopni poskytovat kvalitní sociální službu osobám s infekčním onemocněním, převažujícím smyslovým postižením, osobám s duševním onemocněním nebo psychózou, osobám s prvky agrese, osobám závislým na alkoholu nebo toxických látkách.

Službu poskytujeme na základěpodepsané smlouvy, která vymezuje individuální činnosti při poskytování osobní asistence. Pro snížení nákladů a maximální využití kapacity pracovního týmu se snažíme o poskytování služby pro více uživatelů najednou. Na základě poptávky zjištěné při jednání se zájemcem je osobní asistence poskytována převážně při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. To vše zejména při asistenci v zaměstnání uživatele.

Placenézaměstnání, které je díky osobní asistenci možné udržet, je pro uživatele šancí, jak zůstat

v zázemí známého prostředí, případně se díky finanční nezávislosti osamostatňovat v chráněných bytech. Zároveň jsou rozptýleny pochybnosti o naplňování čl. 26 Listiny základních práv a svobod u osob s mentálním postižením, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“Ocenění, kterého se našim uživatelům dostává v podobě výplaty a pozitivní zpětné vazby od našich pracovníků zúročí sami v podobě svého osobnostního růstu a pocitu sounáležitosti a uplatnění.

Principy služby:

  • Zajištění rovného přístupu, prevence diskriminačního jednání celkovou nenásilnou integrací.
  • Dodržování práv uživatelů.Pokud si to uživatel přeje, aktivně vstupujeme do komunikace vedoucí k uplatňování jeho práv, zájmů či obstarávání jeho osobních záležitostí.
  • Respektování svobodné volby uživatele. Snažíme se maximálně naplňovat osobní cíle, respektujeme individuální přání a potřeby uživatele, soukromí a soukromé vlastnictví, respektujeme věk. Umožňujeme přítomnost dalších osob při čerpání služby dle přání uživatele, respektujemedohodnutá oslovení, tykání a vykání, respektujeme nejen uživatelův zdravotní stav, ale imomentální stav a náladu.
  • Aktivní vytváření podmínek pro bezpečné vyjádření připomínek a stížnosti. Umožňujeme podání stížnostikaždému uživateli, případně jeho blízkým osobám – písemně, anonymně, elektronicky, ústněna pravidelných setkáváních, při hodnocení naplňování individuálníchplánů.
  • Vymezení míry podpory. Po dohodě s uživatelem se stanoví potřebná míry podpory, klademe důraz na to, abychom nedělali úkony za uživatele, ale podporovali ho k conejvyšší možné samostatnosti.
  • Služba je otevřená i pro široké okolí. Nabízíme spolupráci i pro širší veřejnost např.poradenství směrem k zaměstnavatelům. Tím můžeme zajistit kvalitní nabídkuuspokojujícího zaměstnání pro naše uživatele, podpora v zapojování našich uživatelů domístní občanské společnosti. Chceme, aby veřejnost zblízka poznala životnašich uživatelů.
  • Podporujeme deinstitucionalizaci. Podporujeme samostatnější způsoby života a nezávislost na ústavní péči.

Formou setkání a konzultace s dalšími lidmi s postižením pomáháme překonávat psychické bariéry, zprostředkováváme příklady dobré praxe a umožňujeme lidem s postižením veřejně prezentovat svou životní cestu a pracovní úspěchy.

 

www.domov-harcov.cz (C) 2024